بارگذاری گزارش عملکرد ایران‌کد و سیستم‌تعاملی تیر سال۹۲

گزارش تیر سال 92 با موضوع مدیریت کیفیت واردات، برای نمایندگان محترم در منوی گزارشات قابل دسترس و مشاهده است.