بارگذاری گزارش عملکرد ایران‌کد و سیستم‌تعاملی مرداد سال۹۲

گزارش مرداد سال 92 با موضوع مدیریت کیفیت واردات، برای نمایندگان محترم در منوی گزارشات قابل دسترس و مشاهده است.