برگزاری دور‌ه‌های آموزشی شش‌ماهه دوم سال۹۲

نمایندگان محترم می‌توانند برنامه زمان‌بندی دور‌های آموزشی شش ماهه دوم سال ۹۲ را از منوی دور‌های آموزشی، زیر منوی زمان‌بندی دوره‌ها و آزمون‌ها مشاهده کنند.