دوره تربیت مدرس مورخ ۹۲/۶/۲۶ برگزار خواهد شد

متقاضیان محترم

با توجه به برگزاری دوره تربیت مدرس مورخ ۹۲/۶/۲۶ تاریخ ثبت‌نام تا روز دوشنبه مورخ ۹۲/۶/۲۵ تمدید شد