91301 : آموزش کد‌گذاری کالا

روز اول؛ چهارشنبه 1391/02/13

برگزار کننده: بخش پژوهش و امور‌مشترکین و کنترل عملکرد
ساعت: 8:30 تا 17:30

محتوی مطالب

  

  مفاهیم اساسی کدینگ

     مبانی شناخت کالا، خدمات و کدگذاری
     انواع استانداردهای کدینگ کالا و خدمات
     ایران‌کد

  ایران‌کد و عضویت

     فرایند عضوگیری
     سیستم تعاملی
     فرایندهای مالی

  کالا در ایران‌کد (1)

     ساختار کد ملی کالا
     مدیریت اطلاعات اقلام ایران‌کد
     مثال‌هایی از محصولات و خدمات در قالب ساختار

  روش‌های کد گذاری کالا

     شناسایی انواع کالا جهت کد گذاری
     نحوه کد گذاری با توجه به ساختار طبقه بندی کالا
     نحوه کد گذاری با توجه به چگونگی عرضه کالا

 

 

روز دوم؛ پنج‌شنبه 1391/02/14

برگزار کننده: بخش فارسی و انگلیسی واحد کنترل عملکرد
ساعت: 8:30 تا 16:00

محتوی مطالب

   

اصول کدگذاری- فارسی

       نحوه ثبت اطلاعات
       نحوه پیگیری کد های عدم تایید
       رفع گلو گاه‌ها در کد گذاری

 

اصول کدگذاری- انگلیسی

       نکات نوشتاری
       نحوه ارزش دهی به عناصر الگوی وصف
       نام پایه‌ها و اصلاح دستی آن‌ها
 

 

کارگاه نرم‌افزار CCSa

       منو های مختلف نرم افزار
       کارگاه کد گذاری
       رفع گلوگاه‌ها
 

 

  آزمون: راس ساعت 16