آموزش CCSa

مجموعه حاضر مشتمل بر آموزش ویژگی‌های نرم‌افزار کدگذاری CCSa است که در هجده جلسه آماده و برای استفاده علاقمندان منتشر شده است. برای مشاهده جزئیات درس‌ها، پشتیبانی از فلش الزامی است. مدت‌زمان لازم برای بارگزاری درس‌ها به پهنای باند اینترنت وابسته است. چنانچه در مشاهده درس‌ها با مشکل مواجه هستید، می‌توانید فایل درس‌ها را از اینجا دریافت و بر روی دسک‌تاپ یا لپ‌تاپ مشاهده کنید.
برای مشاهده درس‌های زیر کافی است جلسه دلخواه را انتخاب کرده و بر روی گزینه مشاهده درس کلیک کنید. صفحه جدیدی باز می‌شود و پس از بارگزاری اولیه، محتوای درس به‌طور خودکار نمایش داده خواهد شد.

 

فهرست جلسات

   مقدمه، آشنایی با محیط نرم‌افزار

   معرفی منوهای برنامه، مدیریت اطلاعات محصولات، انتخاب عضو

   تخصیص نام پایه تکمیلی

   مدیریت الگوی وصف محصولات

   صدور کد ملی، مشخصات محصول، ویژگی‌های نام محصول

   صفت انتشار و شماره فنی، بررسی حالت غیر وارداتی

   بررسی حالت وارداتی، رویه اصلاح کد ملی

   تولید کد بر اساس معیار ویژه

   وضعیت‌های متفاوت کد ملی

   تناظر کد ملی با GS1 و کدهای آماده به کارشناسی

   منوی اطلاعات تکمیلی محصولات، مدیریت اطلاعات مراجع مادر

   مدیریت مستندات محصولات و ارزش‌های بدون ارتباط

   اطلاعات محصولات و کنترل عملکرد

   بارکد محصولات، کد ملی و GS1

   دیتاماتریکس

   منوی تنظیمات

   ادامه منوی تنظیمات

   جمع‌بندی کلی

 

 

 

   مقدمه، آشنایی با محیط نرم‌افزار

                 مقدمه‌ای درباره دوره آموزشی
                 آشنائی محیط نرم‌افزار

                 مشاهده

 

 

   معرفی منوهای برنامه، مدیریت اطلاعات محصولات، انتخاب عضو

                 معرفی منوهای برنامه
                 شرح منوی مدیریت اطلاعات محصولات.
                 تشریح مفاهیم کلیدی «کد عضویت» و «شرکت عضو»
                 آموزش شیوه استفاده از زیرمنوی انتخاب عضو

                 مشاهده

 
 

   تخصیص نام پایه تکمیلی

                 تشریح مفاهیم کلیدی «کلید کد» و «نام پایه تکمیلی»
                 آموزش شیوه استفاده از زیر منوی تخصیص نام پایه تکمیلی

                 مشاهده

          
 

   مدیریت الگوی وصف محصولات

                 شرح اطلاعات لازم برای توصیف مدیریت الگوی وصف
                 تشریح مفاهیم «الگوی وصف»، «عناصرالگوی وصف»، «ارزش‌های الگوی وصف»
                 آموزش شیوه استفاده از زیر منوی مدیریت الگوی وصف محصولات

                 مشاهده

 

   صدور کد ملی، مشخصات محصول، ویژگی‌های نام محصول

                 آشنایی با نحوه صدور کد ملی
                 تشریح مفاهیم «مقیاس اندازه گیری»، «واحد شمارش»، «معیار سنجش»، «نام محصول»، «نام تجارتی»
                 تشریح ویژگی‌های نام محصول گویا
                 آموزش شیوه استفاده از زیر منوی مدیریت کد‌های ملی محصولات

                 مشاهده
 

 

   صفت انتشار و شماره فنی، بررسی حالت غیر وارداتی

                  تشریح مفهوم «صفت انتشار»
                  آموزش نحوه ورود اطلاعات مرتبط با صفت انتشار
                  تشریح مفهوم «شماره فنی (PN)»
                 تشریح مفهوم «صفت انتشارغیر وارداتی»

                 مشاهده

 

   بررسی حالت وارداتی، رویه اصلاح کد ملی

                 تشریح مفهوم «صفت انتشار غیروارداتی»
                 آموزش رویه اصلاح کد ملی

                 مشاهده
 

 

   تولید کد بر اساس معیار ویژه

               آموزش مراحل تولید کد بر اساس معیار ویژه

                 مشاهده

 

 

   وضعیت‌های متفاوت کد ملی

                 آشنایی با وضعیت‌های متفاوت کد‌ ملی
                 آموزش تعیین و تغییر وضعیت کد ملی در نرم‌افزار

                 مشاهده

 

   تناظر کد ملی با GS1 و کدهای آماده به کارشناسی

                 آموزش شیوه استفاده از زیر منوی تناظر کد ملی با GS1

                 آموزش شیوه استفاده از کد‌های آماده کارشناسی

                 مشاهده

 

 

   منوی اطلاعات تکمیلی محصولات، مدیریت اطلاعات مراجع مادر

                  اجزاء تشکیل دهنده اطلاعات تکمیلی محصول شامل «مدیریت تصاویر»، «زمان استفاده»، «تصویر محصول»
                  معرفی خصوصیات تصاویر مربوط به محصول
                  آموزش شیوه استفاده از زیر منوی مدیریت تصاویر محصولات
                 تشریح رویه به‌روزرسانی اطلاعات شرکت‌های تأمین کننده عضو
                  آموزش شیوه استفاده از مدیریت اطلاعات مراجع مادر

                 مشاهده
 

 

   مدیریت مستندات محصولات و ارزش‌های بدون ارتباط

                 تشریح رویه ویرایش محصولات در بانک «اصلاح کد سند»، «شماره فنی»
                 آموزش شیوه استفاده از زیر منوی مدیریت مستندات محصولات
                 ویرایش ارزش‌های عناصر
                 آموزش شیوه استفاده از زیر منوی ارزش‌های بدون ارتباط

                 مشاهده

   اطلاعات محصولات و کنترل عملکرد

                 تشریح مفهوم جستجوی اطلاعات اقلام
                 آموزش شیوه استفاده از زیر منوی اطلاعات محصولات
                 تشریح مفهوم کنترل عملکرد کاربران
                 آموزش شیوه استفاده از زیر منوی کنترل عملکرد

                 مشاهده

 

 

   بارکد محصولات، کد ملی و GS1

                 آموزش شیوه استفاده از زیر منوی ایجاد بارکد محصولات برای کد‌های ملی تایید شده

                مشاهده
 

 

   دیتاماتریکس

                 معرفی زمان استفاده از کد ملی وGS1
                 شرح زیر منوی کد ملی و GS1
                 تشریح مفهوم «دیتا ماتریکس»
                 آموزش شیوه استفاده از زیر منوی دیتا ماتریکس

                 مشاهده

 

   منوی تنظیمات

                 شرح منوی تنظیمات
                 آموزش شیوه استفاده از زیرمنوی تغییر کلمه عبور
                 آموزش شیوه استفاده از زیر منوی تنظیمات اطلاعات نرم افزار

                 مشاهده

 

 

   ادامه منوی تنظیمات

                 آموزش شیوه استفاده از زیر منوی سطح دسترسی کاربران به منوها
                 آشنایی با کاربرد منوهای «پنجره‌ها»، «راهنمای سیستم»، «خروج»
                 شرح منوی پنجره‌ها
                 شرح منوی راهنمای سیستم
                 شرح منوی خروج

                 مشاهده
 

 

   جمع‌بندی کلی

                جمع بندی در مورد آموزش ویژگی‌های نرم افزار کد گذاری CCSa

               مشاهده