نام‌نویسی دوره‌ها

در زیر منوی نام‌نویسی دوره‌ها، متقاضی محترم امکان ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی کدگذاری و تربیت مدرس را دارد.
متقاضی برای مشاهده زمان دوره‌های آموزشی می‌تواند از زیر منوی (زمان‌بندی دوره‌ها آزمون‌ها) استفاده نماید.