تغییر رویکردها در پورتال جدید

1- جایگاه عضو، نماینده، مرکز و نقش آن‌ها در سیستم تغییر کرده است.
2- مدیریت اسناد الکترونیک در سیستم وجود خواهد داشت.
3- اطلاعات اعضای فعلی و سابقه ایران‌کد در فرآیند ویرایش تکمیل خواهد شد.
4- تمامی اسناد و مدارک توسط اعضاء و نمایندگان و مرکز قابل دیدن است.

امکانات پورتال جدید

1- پنج گزارش مالی که شامل (اطلاعات مالی، لیست واریزی‌ها، لیست تراکنش‌ها، چکیده مالی، صدور صورت حساب) به سیستم اضافه خواهد شد.
2- گزارشات توسط نماینده و عضو قابل دریافت است.
3- تایید فیش مالی به صورت سیستمی صورت می‌گیرد و اعضاء نیازی به اعلام واریزی ندارند.
4- صدور پیش فاکتور هم در سیستم برای مراحل دریافت کد بعد از عضویت وجود خواهد داشت.