اطلاعات عملیاتی اقلام

اطلاعاتی از اقلام که در چرخه عمر محصول متغیر بوده و در عملیات زنجیره تأمین دارای ارزش‌های متفاوت است. این اطلاعات عموماً در خارج از چارچوب سیستم لجستیک تولید شده و تحت عنوان اطلاعات محیطی مطرح می‌شوند.

Posted in: واژگان مصوب ایران‌کد