اطلاعات مبنا

ابتدایی‌ترین و کلیدی‌ترین اطلاعات یک قلم کالای تجاری شامل بر نام مصوب، کدملّی، نام مرجع عرضه‌کننده و شماره کالای مرجع عرضه کننده

 

Posted in: واژگان مصوب ایران‌کد