اطلاعات پایه

اطلاعاتی از اقلام که در چرخه عمر محصول ثابت بوده و طی عملیات زنجیره تأمین دچار تغییرات نمی‌شود. این اطلاعات مورد نیاز تمام عناصر زنجیره تأمین بوده و به عنوان زبان مشترک میان واحدهای مختلف منتشر می‌شود. چنین اطلاعاتی عموماً در خارج از چارچوب سیستم لجستیک تولید شده و به عنوان اطلاعات محیطی مطرح هستند.

Posted in: واژگان مصوب ایران‌کد