الگوی وصف نام محصول

الگوی وصف نام محصول: به ترتیب قرار گرفتن نام و مشخصات قلم کالا که برای معرفی آن در نظر گرفته شده، الگوی وصف محصول اطلاق می‌شود.

Posted in: واژگان مصوب ایران‌کد