ساختار طبقه‌بندی

مطابق با استاندارد معنایی در ایجاد و توسعه ساختار- ویرایش اول، عبارت است از اطلاعات توصیفی درباره چیدمان، تقسیم بندی و گروه بندی اقلام در دفعات مکرر و سامان دادن گروه‌های کوچک در گروه‌های بزرگ‌تر در قالبی درخت واره یا سلسله مراتبی.

Posted in: واژگان مصوب ایران‌کد