سطح ساختار طبقه بندی

 در طبقه‌بندي اقلام به روش سلسله ‌مراتبي، تقسيم بندي كالاها در چند مرحله انجام مي‌شود كه هر مرحله را يك سطح مي‌ناميم

Posted in: واژگان مصوب ایران‌کد