شماره فنی

یک رشته عددی یا حرفی- عددی است كه يك شركت سازنده به محصول خود بر اساس معيارهاي خود اختصاص مي‌دهد.

Posted in: واژگان مصوب ایران‌کد