شناسایی محصول

فعالیتی که برای جمع‌آوری اطلاعات جهت افزایش آگاهی، علم و معرفت درباره کالا آغاز و تا پایان حیات سیستم ادامه می‌یابد.

Posted in: واژگان مصوب ایران‌کد