طبقه‌بندی

مطابق با استاندارد معنایی در ایجاد و توسعه ساختار- ویرایش اول، عبارت است از فرایند تقسیم نظام‌مند اقلام به طبقات و زیر طبقات کوچک‌تر بر اساس تفاوت‌های آن‌ها در مشخصه‌های از پیش تعیین شده به گونه‌ای که اعضای هر زیر طبقه دارای ویژگی‌های مشترک و مشابه یا کاربرد همسانی باشند.

Posted in: واژگان مصوب ایران‌کد