مشخصات فنی

مشخصات فني يك قلم كالا، پارامترهاي معرف خصوصيات فني و تكنولوژي كالا مي‌باشند، فيلدهاي اين مشخصات به ماهيت كالا بستگي داشته و هر نوع كالا مشخصه خاص خود را دارد.

Posted in: واژگان مصوب ایران‌کد