نام مرجع

نام سازنده‌ي مادر و اصلي اقلام براي اقلام توزیعی توسط توزيع كنندگان عضو ايران كد است

Posted in: واژگان مصوب ایران‌کد