نام مصوب

نامی است که بر اساس مشخصه‌های تعریف شده در الگوی وصف، ساخته شده و کالا را با ذکر صفت‌های آن معرفی می‌نماید.

 

Posted in: واژگان مصوب ایران‌کد