نام پایه

اصلی‌ترین و مهم‌ترین جزء نام یک کالا است. این واژه نزدیک‌ترین واژه‌ای است که مفهوم کامل یک کالا را در بر دارد.

Posted in: واژگان مصوب ایران‌کد