ژنریک‌سازی

فرایند شناسایی کالاهای هم سنخ و قابل جایگزینی بر اساس استانداردهای ملّی و بین‌المللی، مشخصات ذاتی کالا و ملاحظات فنی

Posted in: واژگان مصوب ایران‌کد