کاتالوگ الکترونیکی کالا

سندی الکترونیکی است که مشخصات اعتباری و فنی بر گرفته از اطلاعات پایه هر کالا را بر مبنای داده‌های استاندارد شده در بر دارد.

Posted in: واژگان مصوب ایران‌کد