کد

مجموعه‌ای از نمادها که برای تسهیل گردش اطلاعات به مشخصه‌های اطلاعاتی اقلام داده می‌شود

Posted in: واژگان مصوب ایران‌کد