کد ملّی خدمت

یک کد 17 رقمی است که به صورت منحصر به فرد به هر قلم خدمت تجاری در سطح ملّی تخصیص داده می‌شود.

Posted in: واژگان مصوب ایران‌کد