کد ملّی کالا

یک کد 16 رقمی است که به صورت منحصر به فرد به هر قلم کالای تجاری در سطح ملّی تخصیص داده می‌شود.

Posted in: واژگان مصوب ایران‌کد