کلید کد

كدي است كه به جايگاه نام‌ پايه تكميلي در ساختار طبقه‌بندي ملي اختصاص مي‌يابد. اين كد حداقل سه رقم و حداکثر هفت رقم دارد.

Posted in: واژگان مصوب ایران‌کد