18 استاندارد تولید خط نمادهای کد ملی کالا و GS1 چیست؟

برای تولید بارکد ملی از CODE128 و برای بارکد GS1 از EAN13 استفاده می‌شود.

Posted in: پرسش‌های عمومی