3 هدف نهایی از استقرار ایران‌کد چیست؟

این سیستم به منظور محقق ساختن دو هدف عمده ایجاد گردیده است. اولین هدف ایجاد یک استاندارد اطلاعاتی برای تولید مشخصات کالاها در سطح ملی است. هدف دوم ایجاد یک زبان مشترک بین تمامی افراد درگیر با یک کالای معین است. یعنی مقصود این است که تمام کسانی‌که با یک کالای معین سروکار دارند آن کالا را با یک نام مشترک بشناسند.

Posted in: پرسش‌های عمومی