برای اعلام عضویت خود در ایران‌کد به سازمان‌های متفاوت، چه مدرکی می‌توانم ارائه دهم؟ آیا مرکز برای اعضاء گواهی عضویت صادر می‌کند؟

با دریافت لیست کدهای ملی صادره از نماینده می‌توانید نسبت به اعلام عضویت در ایران‌کد به سازمان مورد نظر اقدام کنید.

Posted in: عضویت ایران‌کد