آیا هزینه های عضویت و اشتراک با انتخاب نماینده تغییر می‌کند؟

خیر، این هزینه‌ها و تعرفه‌ها از طرف مرکز به صورت یکسان به نماینده‌ها اعلام می‌شود.

Posted in: عضویت ایران‌کد