در صورت واريز مبلغ اضافه به حساب مركز چه بايد کنم؟

 براي برگشت اضافه واريزي متقاضي، با نماينده خود مكاتبه کنید. نماينده درخواست را به مركز ارسال می‌کند و مرکز پس از تأیید، مبلغ اضافی را به حساب عضو واريز می‌کند.

Posted in: پورتال ایران‌کد