شرکت ما دارای سابقه عضویت در GS1 است، هنگام درخواست کد ملی چه باید کرد؟

در هنگام تکمیل درخواست عضویت گزینه دارای سابقه عضویت GS1 را انتخاب و کد عضویت 8 رقمی  کالای خود را در آن ثبت کنید.

Posted in: عضویت ایران‌کد