اگر شرکتی بیش از یک پروانه بهره‌برداری دریافت کند،نیاز به عضویت جدید دارد؟

خیر، یک شرکت می‌تواند چندین مجوز داشته باشد ولی فقط می‌تواند یک کد عضویت دریافت کند.

Posted in: عضویت ایران‌کد