در صورت تغییر نام عضو، آیا کدها با مرجع عرضه کننده قبلی نیز تغییر می‌کنند؟

خیر باید کدهای ملی را با نام جدید شرکت دریافت کند و کدهای ملی قدیم در سیستم ایران کد باقی می‌ماند.

Posted in: عضویت ایران‌کد