11 آیا ایران‌کد در خارج از کشور هم مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

خیر. ایران‌کد مختص استفاده در سطح ملی بوده و در خارج از ایران مورد استفاده‌ای ندارد. دقیقا مانند شناسنامه که درخارج از مرزهای قانونی کشور مورد استفاده نیست و افراد خارجی ملزم به ارائه گذرنامه هستند.

Posted in: پرسش‌های عمومی