12 آیا ایران‌کد مشابه خارجی دارد؟

خیر. ایران‌کد منطبق با نیازهای سیستم بازرگانی کشور در داخل ایران طراحی شده و توسعه یافته است.

Posted in: پرسش‌های عمومی