رویه انتقال عضو از یک نماینده به نماینده دیگر چگونه است؟

انتقال عضو از یک نماینده به نماینده دیگر امکان‌پذیر نمی‌باشد.

Posted in: عضویت ایران‌کد