19 آیا برای دریافت خدمات ایران کد، به مراجعه حضوری به نمایندگان هم نیاز دارم؟

خیر،‌ تمامی خدمات ایران کد به صورت غیرحضوری انجام‌پذیر است.

Posted in: پرسش‌های عمومی