20 اگر نماینده در ارائه ایران‌کد تأخیر کرد چه کنم؟

اگر برای 20 قلم کالا بیش از 7 روز کاری انتظار کشیدید، نخست علت اصلی تأخیر را از همان نماینده پیگیری کنید و اگر پاسخ مناسبی دریافت نکردید، با امور مشترکین ایران‌کد تماس بگیرید: 16-02188924605

Posted in: پرسش‌های عمومی