22 آیا نماینده می‌تواند تحت عنوان خدمات ایران‌کد، مبالغ اضافه بر تعرفه را از عضو دریافت کند؟

خیر

Posted in: پرسش‌های عمومی