آیا نماینده می‌تواند به جای متقاضی، اطلاعات مورد نیاز جهت عضویت در پورتال را تکمیل کند؟

خیر،‌ در صورتی که این امر صورت بگیرد کلیه عواقب ناشی از درج اطلاعات اشتباه، متوجه متقاضی خواهد بود.

Posted in: عضویت ایران‌کد