13 آیا امکان بروز تأخیر در صدور کدملی کالا وجود دارد؟

به دو دلیل امکان بروز وقفه در صدور کد ملی کالا وجود دارد. اول اینکه ممکن است صاحب کالا اطلاعات کالا را به صورت کامل در اختیار نماینده ایران‌کد قرار نداده باشد. در این‌صورت شناسایی کالا با موفقیت انجام نمی‌شود و به همین دلیل لزوم استعلام کارشناسی از مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات پدید می‌آید که این موضوع موجب افزایش زمان صدور کد ملی کالا خواهد شد. بنابراین چنانچه صاحب کالا اطلاعات کاملی از محصول خود را به نمایندگی ایران‌کد تحویل  دهد احتمال تأخیر بسیار کاهش خواهد یافت. دوم و درمواردی بسیار نادر ممکن است که کالایی در ساختار ملی طبقه‌بندی کالا پیش‌بینی نشده باشد و بنابراین نیاز به توسعه ساختار وجود داشته باشد. در این حالت نیز ممکن است مدت زمان کدینگ به منظور توسعه ساختار تا حدودی بیشتر از حد نرمال شود.

Posted in: پرسش‌های عمومی