24 برای تایید کد‌های درخواستی چقدر زمان لازم است؟

برای 20 قلم کالا حدوداً 7 روز کاری لازم است.

Posted in: پرسش‌های عمومی