اطلاعات عضو و کدهای ملّی عضو در پورتال نمایش داده نمی‌شود، مشکل کجاست؟

این موضوع ممکن است به دلیل یکی از موارد زیر باشد:
 عضو غیر فعال شده است.
 بنا به درخواست عضو کدها در پورتال نمایش داده نمی‌شود.
 عضو هیچ کدی دریافت نکرده است.

Posted in: پورتال ایران‌کد